Z domu czy z kawiarni internetowej.
Wybierz zdjęcia z przeglądarki internetowej.
Dodatkowe oprogramowanie jest niepotrzebne.

Regulamin

Regulamin


    I Postanowienia Oglne

  1. Operatorem i wacicielem strony internetowej (www.fotovideokarol.pl) jest Studio Foto-Video Karol ? Karol Grski z siedzib w Koninie przy ul. Chopina 15L

  2. Wszystkie zamwienia fotograficzne przyjmowane przez nasz serwis realizowane s zgodnie z niniejszym regulaminem. Regulamin serwisu internetowego okrela warunki korzystania z serwisu przez uytkownikw, sposoby patnoci, realizacji zamwie, dostaw produktw i usug, prawa Klienta do anulowania zamwie, odstpienia od umowy oraz zasady skadania reklamacji.
    Zoenie zlecenia poprzez serwis internetowy oznacza wyraenie zgody przez zlecajcego na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykonania usug i realizacji zamwie oraz akceptacj regulaminu wiadczonych usug internetowych.

    II Zlecenie i realizacja

Serwis strony www.fotovideokarol.pl umoliwia zamawianie zdj okrelonych w ofercie umieszczonej na stronach internetowych serwisu. Zlecenie wykonania usugi naley zoy w nastpujcy sposb:

1. Zarejestrowa si na stronie internetowej www.fotovideokarol.pl przy uyciu e-mail'a i hasa.
2. Przesa zdjcia za pomoc dostpnego na stronie serwisu.
3. Wybra sposb patnoci oraz sposb odbioru zdj.
4. Zdjcia mona odebra osobicie zarwno po przedpacie na konto jak i dokonujc patnoci przy odbiorze w zakadzie.
5. Po wykonaniu zamwienia, zdjcia ktre zostay wybrane do wykonania odbitek zostaj automatycznie usunite.
Uytkownik zlecajcy wykonanie usugi jest odpowiedzialny za prawidowe przygotowanie pliku cyfrowego do wykonania usugi.


III Czas Realizacji Zlecenia

1. Czas Realizacji przy odbiorze osobistym w Studio Foto-Video Karol od (12-24 godzin),
przy przesyce pocztowej okoo (2 dni roboczych) liczc od dnia zamwienia (przesania plikw) + czas dorczenia (1-3 dni robocze)

2. Zamwione usugi i towary wysyane s za porednictwem Poczty Polskiej, listem priorytetowym lub paczk pobraniow pod wskazany przez Zamawiajcego adres. Koszty dostawy, wedug obowizujcego cennika, doliczone do wartoci zamwienia, pokrywane s przez Zamawiajcego. Sposb dostawy Zamawiajcy wybiera przy skadaniu zamwienia.

Przelew na konto ? wysyka polecona = 6,00 z
Przesyka pobraniowa = 15,00 z

3. Usugi realizowane s wedug cennika umieszczonego na stronie www.fotovidekarol.pl

IV Polityka Prywatnoci

Skadajc Zamwienie Klient wyraa zgod na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Usugodawcy. Powierzone dane osobowe bd przetwarzane wycznie w celu realizacji Zamwienia oraz w celu informowania klienta o biecej ofercie.

Dane osobowe bd gromadzone z naleyt starannoci i odpowiednio chronione przed dostpem do nich przez osoby do tego nieupowanione, zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z pn. zm.) z uwzgldnieniem przepisw ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pn. zm.)

Klient ma prawo wgldu do swoich danych, do ich korekty oraz dania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunicia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie s niezbdne do zrealizowania Zamwienia przez serwis Klient ponosi odpowiedzialno za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

V Odstpienia od Umowy Reklamacje i Zwroty

Uytkownik ma prawo w czasie 1 godziny od momentu zoenia zlecenia anulowa zlecenie, jeli realizacja zlecenia nie zostaa jeszcze rozpoczta telefonicznie, dzwonic na numer 63 244 93 54 od pn-pt 9:00-18:00. Po w/w czasie anulowanie zlecenia jest niemoliwe z uwagi na charakter wiadczonej usugi.

Odstpienie od umowy nie przysuguje Konsumentowi (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) w przypadku:
- umowy w ktrej przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb na ktrych zamieszczane s zdjcia na yczenie Konsumenta, produktw przygotowanych na wymiar zgodnie z zamwieniem Konsumenta itp.)
- umowy o wiadczeniu usug, jeeli Sprzedawca wykona w peni usug za wyran zgod Konsumenta, ktry zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez Sprzedawc utraci prawo odstpienia od umowy.

Klientowi przysuguje prawo do reklamacji wadliwego produktu lub usugi z tytuu rkojmi udzielonej mu przez Sprzedawc. W przypadku reklamacji naley skontaktowa si z naszym laboratorium telefonicznie ( 63 244 93 54 pn-pt 9:00-18:00) lub za porednictwem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bd listownie. Podstaw wszczcia procedury reklamacyjnej jest dokadny opis zastrzee wobec zrealizowanej usugi. Konieczne jest wwczas odesanie reklamowanych zdj wasny koszt przesyk pocztow na adres naszej siedziby, wraz z dowodem zakupu. W przypadku wysania przesyki reklamacyjnej jakkolwiek inn drog, np. przesyk kuriersk, zwracany jest wycznie koszt, na jaki opiewaaby w takim przypadku przesyka pocztowa. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy reklamowane zamwienie byo dostarczone przesyk, koszty przesyki pokrywa Uytkownik

Uytkownik ma prawo do zoenia reklamacji w cigu dwch lat od daty wydania mu Produktu, o ile w terminie dwch miesicy od dnia, w ktrym stwierdzi niezgodnoci dostarczonego Produktu z umow, zawiadomi Studio Foto Video Karol o stwierdzonej niezgodnoci. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjcia.

W przypadku przesyek pocztowych lub kurierskich, jeli opakowanie jest uszkodzone, bd istnieje podejrzenie, e zawiera uszkodzone produkty naley w obecnoci pracownika Poczty Polskiej lub kuriera, sporzdzi protok szkody, nie przyjmujc przesyki. Przyjcie przesyki przez odbiorc oznacza brak zastrzee co do transportu.

VI Postanowienia Kocowe

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie maj zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827.) Wszelkie spory wynike w zwizku z realizowaniem umw kupna - sprzeday midzy Sprzedawc a Uytkownikiem bd rozstrzygane w pierwszej kolejnoci na drodze negocjacji, z intencj polubownego zakoczenia sporu. Jeli jednak nie byoby to moliwe, rozstrzygane bd przez sd miejscowo waciwy dla siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje si skuteczna w terminie wskazanym przez niego, nie krtszym ni 7 dni od momentu udostpnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamwienia zoone przez Klientw przed wejciem w ycie zmian regulaminu s realizowane wedug dotychczasowych postanowie regulaminu.

ZAPRASZAMY.